Napíšte nám svoju otázku a odpovieme vám hneď ako budeme môcť. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Mindfulness

PRINOSY MINDFULNESS Z POHĽADU ÚČASTNIKOV KURZU

maya novakova

“Až pri kurze v Plejs som bol schopný uviesť mindfulness do svojho života. Prežitie si kurzu je nutné, to knihy nedajú.” Stano, účastník kurzu mindfulness


PRÁCA  EMÓCIAMI ::
presadzujem si svoje potreby už
už toľko nekritizujem seba
prestala som brať veci osobne
som k sebe láskavejší
som asertívnejšia bez vnútorného hnevu
nemám už potrebu zachraňovať druhých
som trpezlivejšia a beriem veci s rezervou
vyhla som sa akútnej depresii

ŠŤASTNEJŠÍ ...
je to ako návrat k životu pred 10timi rokmi, kedy som bola šťastná
priniesla zmierenie s tým ako to teraz mám
v okamihu,keď sa moje dieťa smeje, už som šťastná aj ja
vychutnávam si maličkosti ako jedlo, umývanie zubov
keď som trčal 15min v aute, bol som nervózny, terazaj 45min cestu do práce autom si vychutnávam

POKOJ A SPOMALENIE ::
prinieslo mi to úsmev do dňa a pokoj
myslela som si že ako riaditeľka musím byť nepokojná
priniesol mi život v tichu a pokoj
dokážem „odložiť „ myslenie

PRÁCA S TELOM ::
rýchlejšie sa uvoľním
fyzicky som menej stuhnutý
zvýšilo sa mi vnímanie tela
zvládam chronické bolesti lepšie, nepanikárim
zmenil sa mi postoj ku ochoreniu,nepanikarim,nebojim sa dopredu a neocakavam katastrofy

PREKOPANE PRIORÍT ::
urobil som zmenu v pracovnom
poklesla závislosť na mobile
začal som vypúšťať prebytočné aktivity

VPLYV V PRÁCI ::
som sústredenejšia na to čo robím, nepreskakujem medzi úlohami
viem sa jasne a stručne vyjadriť
dokážem pustiť „svoje“ presvedčenie na porade a naozaj počúvať druhých
 

VPLYV MEDITACIE NA MOZOG

maya novakova

Prečo sa mindfulness stal taký populárny? pretože bol podložený nielen zmenami v životoch ľudí ale aj konkrétnymi výskumami, ktoré dokazujú zmeny na mozgu, zmeny prežívania a v neposlednom rade zmeny správania, zoznam výskumov nájdete tu :: https://goamra.org/resources/reviewsmeta-analysis/

 

VPLYV MEDITÁCIE NA MOZOG

 • znižuje aktiváciu amygdaly spojenou s reaktívnymi emocionálnymi reakciami
 • zvyšuje intenzitu alfe, theta a gama mozgových vĺn, podporujúce hlboké uvoľnenie, intuitívne a kreatívne myslenie
 • zvyšuje silu mozgovej kôry, ktorá je u meditujúcich hrubšia na miestach zodpovedajúcich pozornosti, spracúvania podnetov a vnímania vnútorných stavov
 • posilňuje schopnosť efektívne spracovávať podnety/stimuly z vnútorného (telo) aj vonkajšieho prostredia, schopnosť postrehnúť viac detailov

 

PRVE VÝSKUMY

Prvé výskumy začali už v 60 rokoch biofyzik a zenový majster C. MAXWELL, náslledne

Od roku 2005 prebiehajú intenzívne vedecké výskumu meditácie na poli neorovedy ( Laboratory for Affective Neuroscience, Waisman Laboratory for Brain Imaging and Behavior, Center for Investigating Healthy Minds) nižšie uvádzame mnohé výsledky týchto výskumov. Výskumom mozgu v súvislosti s meditáciou dal aj Dalajláma v roku 2004.

Prvé dôkazy o plasticite mozgovej kôry súvisiace s meditačnou praxou priniesol SARY LAZAR (2005)
Zahájili výskum na 20 tich dlhodobo meditujúcich (meditácia všímavosti a vhľadu) Neuroplasticita je všetko čo si myslime,robíme,čomu venujeme pozornosť,mení štruktúry a funkcie v našom mozgu
 

OSTATNE VÝSKUMY

Posilnená mozgová kôra v oblasti (pozornosti, vnútorné stavy, spracovanie zmyslových podnetov) SARY LAZAR, 2005

Prvé dôkazy o plasticite mozgovej kôry súvisiace s meditačnou praxou priniesol SARY LAZAR (2005)
Zahájili výskum na 20 tich dlhodobo meditujúcich (meditácia všímavosti a vhľadu) Zisťovali cez magnetickú rezonanciu silu mozgovej kôry. V porovnaní s kontrolnou skupinou zistili že meditujúci mali zvýšenú silu mozgovej kôry v oblastiach zodpovedajúcich za pozornosť

 • vnímanie vnútorných stavov
 • spracovávanie senzomotorických/zmyslovych podnetov

Čím dlhsie meditovali tým bola hrubšia táto časť mozghovej kôry. in:JAn Burian, Jednota v rozmanitosti, Meditácia s pohľadu neurovied

Nižšia aktivita amygdaly LEWIS BREFCZYNSKI JULIE

Meditujúci (s viac ako 1000 hodinami) prejavili nižšiu aktiváciu amygdaly ako začínajúci meditujúci “čím viac hodín, tým nižšia aktivácia amygdaly“

Meditačná prax spôsobuje krátkodobé aj dlhodobé neuronálne zmeny ANTONIO LUTZ, 2004

Tibetským mnichom boli merané EEG pri meditácii nerozlišujúceho súcitu. Počas meditácie vykazovali vyššiu intenzitu oscilácii v pásme gama. Ešte pred začatím meditácie mali vyššie frekvencie gama 25 - 42 Hz (iná skupina 4-13 Hz) a počas meditácie sa ešte zvýšili a zostali zvýšené aj po meditácii. A zaznamenali u mníchov aj vyššiu fázovú synchronizáciu medzi vzdialenými časťami mozgu.in:JAn Burian, Jednota v rozmanitosti, Meditácia s pohľadu neurovied

Meditujúci sú schopní zvýšiť kapacitu pozornosti, JHA et al.2007 a SLAGTER et al.2007

Zvyšujú kapacitu pozornosti tým, že nevenujú pozornosť nadbytočným podnetom. Po trojmesačnom meditačnom ústraní boli ľudia schopní počas experimentu rozlíšiť dva za sebou rýchlo idúce sluchové podnety (v okamihu kedy nastal druhý sluchový podnet, vykazovali najnižšiu aktivitu mozgu - to sa interpretuje ako schopnosť nevenovať pozornosť nadbytočným podnetom)in:JAn Burian, Jednota v rozmanitosti, Meditácia s pohľadu neurovied

Nárast šedej hmoty v hipokampuse, 2010

Meditácia denne 30min spôsobuje nárast šedej hmoty v hipokampuse, ktorý hrá dôležitú úlohu vo formovaní pamäti, zníženie objemu šedej hmoty v amygdale, ktorá je viazaná na strach a úzkosť (štúdia z roku 2010) in: Zdroj: http://yogainternational.com/article/view/this-is-your-brain-on-yoga
Napríklad aj taxikári v londýne majú väčší hipokampus (spojený s pamäťou a priestorovou orientáciou) a zväčšoval sa v závislosti od toho ako dlho jazdili taxikom. To dokladuje neuroplasticitu mozgu, kedy všetko čo si myslíme, robíme, čomu venujeme pozornosť, mení štruktúry a funkcie v našom mozgu.

Efektivne spracovávanie stimulov SLAGTER Heleen,LUTZ antoine,DAVIDSON

Meditujúci mali rad písmen a medzi nimi dve číslice,ktoré nasledovali po pol sekunde,pozorovatelia bežne druhú číslicu nezaznamenajú a tomu javu sa hovori mihnutie pozornosti (vedci boli presvedčení, že e to vlastnosť vyplyvajúca zo štruktúry prepojení v mozgu), avšak meditujúci po troch mesiacoch boli schopní zachytiť aj druhú číslicu.

Lepšie výsledky v stroop teste

 • Skúsenosti s meditáciou majú vplyv na redukciu chybných odpovedí počas Stroopovho testu (Chan, Woolacott, 2007) ZRDOJ:vipassna.com
 • Meditujúci majú lepší pozornostný výkon v Stroopovom teste, v porovnaní s nemeditujúcimi, ako kontrolnou skupinou (Moore, Malinowski, 2009).
 • Meditačný tréning môže ovplyvniť morfológiu a funkcie mozgu, najmä ak ide o oblasti súvisiace s pozornosťou a rozhodovaním sa (Jang et al., 2011); Výskum z roku 2011 (Kozasa et al., časopis NeuroImage)
  • 20 pravákov meditujúcich a 19 nemeditujúcich sa podrobilo Stroopovemu testu, počas toho im sledovali fMRI. Mali vyberať farby (červená, modrá alebo zelená) jednotlivých slov, videných v troch podmienkach; kongruentné, neutrálne, inkongruentné.
  • Nemeditujúci vykazovali vyššiu aktivitu v pravom mediálnom frontálnom , mediálnom temporálnom , ´´precentral a postentral gyri´´, a ´´lentiform nucleus´´ počas inkongruentných podmienok, v porovnaní s meditujúcimi.

PRINOSY MINDFULNESS Z POHĽADU VEDY

maya novakova

Emócie (zvládanie emócií a menej stresu)

 • posilňuje schopnosť regulovať emócie, zvyšuje sebakontrolu a nadhľad nad situáciami, znižuje sa úroveň reflexívneho reagovania na podnety
 • zlepšuje schopnosť sebauvedomovania sa v danom momente, schopnosť rozlišovať medzi prežívaním tu a teraz a prežívaním minulých zážitkov
 • vytvára posun prežívania k pozitívnemu prežívaniu, tie situácie ktoré boli negatívne sú vnímané neutrálne a tie, ktoré boli vnímané ako neutrálne,bežné sa stali príjemnými, inak povedané“mať radosť z maličkostí”
 • znižuje úroveň úzkosti
 • posilňuje schopnosť narábať so stresom, zmena spôsobu reakcií na stres “nechám si čas aby som si veci premyslela a vcítim sa do druhých”

 

Práca (koncentrácia a kreativita)

 • buduje schopnosť zvýšenej koncentrácie na tú činnosť ktorú práve vykonávam (na jeden podnet) a schopnosť pri nej zotrvať bez vyrušení (vonkajších aj vnútorných)
 • zlepšuje schopnosť efektívneho rozhodovania sa (poňatie viac podnetov, schopnosť rýchleho rozhodovania, nadhľad v stiuácii)
 • podporuje schopnosť kreatívnejšieho myslenia, vyťahuje na povrch dobré nápady “dva z najdôležitejších nápadov, ktorými som prispel k projektu mi napadli po cvičení bdelej pozornosti” hovorí vývojár z Google
 • zvyšuje pracovnú efektivitu “Bill Duane,google vývojár, po kurze rozvoja bdelej pozornosti, sa rozhodol pracovať menej ako 4 hodiny denne, onedlho ho povýšili, vďaka tomu, že našiel nové spôsoby ako zrealizovať viac za kratší čas”
 • posilňuje sociálnych zručností “obchodný konzultant Blaise Pabon, sa stal dôveryhodnejší pre klientov, pokojnejšie pracuje s namietkami, hovorí o konkurentoch so súcitom, hovorí pravdu, získal si tak rešpekt klientov” hovorí zástupca Google

 

Telo (imunita a bolesť)

 • posilňuje imunitu, zvšením hladiny melatonínu
 • znižuje krvný tlak
 • podporuje schopnosť efektívne narábať s bolesťou

 

Sebarozvoj (sebapoznávanie a rozvoj empatie)

 • podporuje sebapoznanie vlastných emócií, schopnosť vnímať emóciu v okamihu, keď sa objavuje “schopnosť vnímať svoje kognitívne a emočné procesy vo veľmi vysokom rozlíšení z pohľadu tretej osoby, teda prúd svojich myšlienok a priebeh emócií” Meng Tan, vývojár z Google
 • zvyšuje sebavedomie, ktoré plynie zo schopnosti vnímať jasne a objektívne mentálne a emocionálne procesy
 • posilňuje schopnosť empatie (ako napr. schopnosť rozlišovať emócie podľa mimiky tváre) prostredníctvom sebapochopenia narastá aj pochopenie druhých